12. ສອນທິບ ທອງບິເສດ [ພໍແລ້ວ..] [ຟ້າປ່ຽນໄປ] [ອ້າຍຄອຍ..]