22. ສົມເພັດ ສີແສງຣັຕນ໌ [ມັດສາ..] [ນ້ຳຮ້ອນ..] [ນັກສຶກສາ..]