16. ແສງຈັນ ຊ່ວງພູທອນ [ຄ່າຄວາມອົດທົນ] [ຫວນຄືນ..] [ງາມເມືອງພຽງ]