2. ດຣ.​ ມີອາົລມ ໄຜ່ທອງ [ໄກ່ເຫັນຕີນງູ] [ພີ່ນ້ອງ..] [ເຫລືອພຽງ..]