37. ບຸນທະນອງ ຊົມໄຊຜົນ [ໃຕ້ເງົາຂາມ..] [ທົບທວນຄຳສັນຍາ]