31. ຄຳບຸນ ແສງສະຫວ່າງ [ຄືນໜຶ່ງໃນດົງກວ້າງ] [ບ້ານພໍ່]