20. ສີຊົມພູ ໂພທິທັມ [ເທີງທ້ອງທົ່ງນາ] [ປ່ຽນແປງໄປ..]