25. ບຸນມີ ກັນຍາ [ໄປບໍ່ເຖິງ] [ສາຍລົມ..] [ສາຍລົມຫວນ]