3. ໂອທອງ ຄຳອິນຊູ [ນັ່ງກາງໜາວ..] [ເລາະບຸນ..] [ເຊົ້າໜຶ່ງ..]