5.​ ຄຳພອນ ສຸຂະວົງສ໌ [ທ່ຽວປ່າ] [ງາມໃນໃຈ..] [ຄຶດຮອດ]