30. ວັນຖອງ ວົງໄຊ [ຂໍຕາມຮອຍປູ່] [ຝົນຕົກບໍ່ທົ່ວ] [ຄືນເພັງແຄມງື່ມ]