13. ທອນ ບໍຣິຫານ [ໂຄດລົມໂຫດ] [ສວນມອນ..] [ໃບຫລົ່ນຄົນເຫງົາ]