24. ແກ້ວຕາວັນ ທຳມະວົງ [ກາກັບນົກຍຸງ] [ເຂົາຊ່າ] [ຢາກລ່າມໂສ້]