28.​ ອະນຸສອນ ພິມພິລາ [ຢາກຕາມຮອຍປູ່] [ຄົນໃບ້] [ສັງຄົມປ່ຽນໄປ]