21. ສາຍຝົນ ຫຸມພັນ [ຊຽງໝ້ຽງ] [ຄິດຮອດ..] [ເດີນຊົມປ່າ]