27. ບຸນພະຫັດ ຈວງຈັນດີ [ຣາຊະທານີ] [ກາດຳ] [ຫລານປູ່ໄດ້ເອກອ້າງ]