4. ກົງໃຈ ແສງອຳພັນ [ລົມໜາວ..] [ທຸກນາທີ..] [ກອງດີຍິ່ງຕີ..]