19. ເອລີຊ່າ ອິນທິຣາດ [ນ້ຳໃຈມະນຸດ] [ເດັກນ້ອຍ..] [ສັນຍາຮັກ..]