17. ເກດແກ້ວ ປົກພັນ [ຢາກມີຊື່] [ສາຍນ້ຳ] [ຢາດເຫື່ອເພື່ຶອລູກ]