9. ດຣ. ສະເພົາທອງ ອ້ວນພົງຈະເລີນ [ນອນໜາວ..] [ຮັກເອີຍ] [ປ່ຽນລະດູ]