36. ສຸຂີ ນໍຣະສິລປ໌ [ຄວາມສຸກຂອງບ້ານເຮົາ] [ຄຸນແມ່] [ອຳນາດ..]