6. ວິຣະເດຊ ຈິຕດຳຣົງຄ໌ [ເຕືອນຕົນ..] [ບ້ວງມານ] [ຫ້ວຍດົງດຳ]